Wsparcie z Tarczy Antykryzysowej a podatek dochodowy

Przedsiębiorcy dotknięci negatywnymi skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 bardzo chętnie korzystają z różnych form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Rodzić mogą się w nich jednak obawy o to, czy otrzymane wsparcie stanowi ich przychód – a co za tym idzie – wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku. Postanowiliśmy przyjrzeć się tej kwestii bliżej.

Kłopotliwe dotacje

Chcąc rozwiać swoje wątpliwości, wielu przedsiębiorców najpewniej sięgnie do ustawy o PIT. W artykule 14 ust. 2 znajdą oni informacje, która może sugerować konieczność opodatkowania wsparcia z Tarczy. Widnieje tam bowiem zapis mówiący, że przychodem są również „dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art 22a–22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych”. W artykule 21 znajdziemy jednak szereg zwolnień od podatku, wśród których można wymienić m.in. jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności czy dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Powyższy zapis daje więc możliwość zwolnienia z podatku udzielonych dotacji, w tym również wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Minister Finansów wyjaśnia

Ostatecznego wyjaśnienia nurtującej przedsiębiorców kwestii dokonał sam Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 6297 w sprawie podatku od środków pomocowych dla przedsiębiorców, otrzymanych w związku z pandemią COVID-19. Minister poruszył tam m.in. kwestię udzielanej przez starostę pożyczki 5 tysięcy zł. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, a także subwencji z FPR. Na mocy przepisów ustawy o COVID-19 obie formy wsparcia traktowane są jak pożyczki, a więc ich zwrotność zwalnia je z podatku. Dopiero umorzenie zobowiązań traktowane byłoby więc jako przychód, ale ustawa wyłącza z opodatkowania podatkiem dochodowym wartość przychodu uzyskanego z tytułu ich umorzenia. W odpowiedzi na interpelację użyto wprost wyrażenia „Na podstawie art. 15zzd ust. 10 ustawy o COVID-19, przychód z tytułu umorzenia takiej pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.”. Co natomiast ze świadczeniem postojowym? W przedmiotowej odpowiedzi na interpelację Minister nie porusza tego wątku, jednak stosowne informacje możemy znaleźć w serwisie gov.pl. Rząd uspokaja tam, że świadczenie postojowe również jest zwolnione z podatku dochodowego.

Co ze zwolnieniem z ZUS?

Pozostaje jeszcze kwestia zwolnienia z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące. To jedna z tych form pomocy, z której przedsiębiorcy korzystali najchętniej. Niestety, przedsiębiorca nie może wliczyć do kosztów uzyskania przychodu składek za okres korzystania ze zwolnienia. Zrobić tak można bowiem jedynie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, które zostały przez przedsiębiorcę opłacone i fakt ten został udokumentowany. Jeśli natomiast skorzystał on ze zwolnienia, składki opłacało w tym czasie za niego państwo. Pocieszający może być jednak fakt, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Olga

fot. stevepb / Pixabay