student

„Zerowy PIT dla młodych” w praktyce

Dzięki parlamentarnej nowelizacji trzech ustaw (o podatku dochodowym od osób fizycznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz tej o świadczeniach rodzinnych) od 1 sierpnia 2019 obowiązuje tak zwany „zerowy PIT dla młodych”. Tym samym zlikwidowany został 18-procentowy podatek obowiązujący osoby, które z jednej strony nie ukończyły jeszcze 26. roku życia, a z drugiej nie przekroczyły limitu ulgi. Tyle teorii. Przyjrzyjmy się, jak sprawa wygląda w praktyce?

Zasady korzystania z ulgi

W roku 2019

Regulacja zakłada, że pracownik upoważniony do skorzystania z ulgi (który nie ukończył 26 roku życia) powinien złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie, że jego dochody mają być w całości objęte zwolnieniem z PIT. W tej sytuacji płatnik składek (pracodawca) nie jest zobowiązany zarówno do obliczania, jak i pobierania zaliczek na PIT z pensji pracownika począwszy od sierpnia 2019 do grudnia 2019 włącznie.

Jeśli zaś podatnik nie założył stosownego oświadczenia, to pracodawca nalicza i pobiera należny podatek. Jednak nawet w tej sytuacji ulga nie przepada. Po prostu w zeznaniu rocznym za 2019 rok pracownik otrzyma zwrot naliczonego wcześniej podatku. To bez wątpienia dobra wiadomość dla każdego, kto przeoczył złożenia oświadczenia.

W roku 2020

W stosunku do przychodów uzyskanych od pierwszego dnia stycznia 2020 roku pracownik nie będzie musiał składać oświadczeń. Po prostu, jeśli dany podatnik nie ukończył 26 roku życia, to pracodawca automatycznie nie będzie pobierał z jego wynagrodzenia zaliczki na PIT. Dzięki czemu pracownik otrzyma wyższą pensję netto (czyli „na rękę”). Należy jednak wspomnieć, że od tej zasady jest jeden wyjątek. To sytuacja, gdy pracownik sam złoży wniosek o to, aby zaliczka na PIT była pobierana bez zastosowania przysługującej mu ulgi.

Jakie rodzaje umów są objęte ulgą?

  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenie,
  • praca nakładcza,
  • stosunek służbowy,
  • spółdzielczy stosunek pracy.

Jakie rodzaje umów są wyłączone z ulgi?

  • umowa o pracę z 50% kosztami uzyskania przychodu,
  • umowa o dzieło,
  • umowa zlecenie z przekazaniem praw autorskich – w tej sytuacji obowiązują 50% koszty uzyskania przychodu przewidziane dla twórców,
  • umowa zlecenie – jeśli jej wysokość nie przekracza 200 zł, w takiej sytuacji obowiązuje zryczałtowany podatek dochodowy wynoszący 18% przychodu,
  • umowa zlecenie podpisana z nierezydentem naszego kraju (osoby posiadające certyfikat rezydencji pracujący na umowę zlecenie oraz umowę o pracę mogę skorzystać z ulgi, jeśli nie przekroczyli 26 roku życia)

Warto również dodać, że ulga „Zerowy PIT dla młodych” nie obowiązuje młodych przedsiębiorców.

Limity uprawniające do skorzystania z ulgi

W roku 2019

Limit zwolnienia w tym przypadku wynosi 35 636,67 zł i w praktyce jest to 5/12 z rocznego limitu, ponieważ ulga w tym roku obowiązuje tylko przez pięć miesięcy (od sierpnia do grudnia). Jeśli podatnik przekroczy powyższy limit, obowiązujący w roku 2019 to pozostałe przychody zostaną opodatkowane na zasadach ogólnych z wykorzystaniem obowiązującej skali podatkowej.

W roku 2020

Od 1 stycznia 2020 roku limit wynosić będzie 85 528,00 zł. Ewentualna nadwyżka analogicznie jak w roku 2019 zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych. Limit ustala się na podstawie kwot brutto określonych na każdej z umów zawartych przez podatnika.

Mag.M/fot. geralt/Pixabay.com