Kto jest zwolniony z podatku od psa?

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) rada gminy może określić opłatę od posiadania psów, która jest pobierana od osób fizycznych posiadających czworonoga. Kto może być z niej zwolniony?

Jeśli rada gminy w danym mieściewprowadzi taki podatek, posiadacze zwierząt muszą ją raz w roku uregulować. Jednak nie każdy jest do tego zobowiązany. Zgodnie z art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się jej od:

– osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które mogą posiadać psa asystującego;

– osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy pies pomaga w rehabilitacji – takie osoby mogą posiadać jednego psa, za którego nie muszą płacić podatku;

– członków personelu urzędów konsularnych i przedstawicielstw dyplomatycznych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie umów, ustaw, czy międzynarodowych obyczajów, jeśli nie są oni polskimi obywatelami i nie posiadają miejsca stałego pobytu na terenie naszego kraju (pod warunkiem wzajemności);

– osób po 65. roku życia, które prowadzą gospodarstwo domowe – zwolnienie z opłaty dotyczy jednego psa;

 – podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania maksymalnie dwóch psów.

Ewelina

fot. Free-Photos / Pixabay