Jak ogłosić upadłość firmy?

Każdej firmie może zdarzyć się okresowa niewypłacalność. Jeśli jednak taka sytuacja przeciąga się w czasie, a próby ratowania biznesu nie przynoszą skutku, jedynym wyjściem jest złożenie wniosku o upadłość. Jak dokładnie wyglądają procedury dotyczące bankructwa? Postaramy się to wyjaśnić.

Przesłanki ogłoszenia upadłości

Kwestie związane z upadłością firm reguluje ustawa z 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Można znaleźć tam informacje m.in. o tym, co stanowi podstawę ogłoszenia upadłości, jak wygląda postępowanie upadłościowe i jakie niesie za sobą konsekwencje. Główną przesłanką ogłoszenia bankructwa (będącego potocznym określeniem upadłości) jest niewypłacalność. Należy jednak zwrócić uwagę na jej charakter – bieżący lub długoterminowy. 

Za okres mogący świadczyć o długotrwałym charakterze złej sytuacji finansowej uznaje się opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynoszące co najmniej 3 miesiące. Co ważne, wniosek o upadłość mogą złożyć zarówno duże firmy, jak i małe jednoosobowe działalności gospodarcze, a nawet wierzyciele niewypłacalnego przedsiębiorcy.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Zgodnie z art. 21 prawa upadłościowego i naprawczego dłużnik zobowiązany jest do złożenia wniosku w sądzie o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym zaistniała podstawa do ogłoszenia upadłości. Wniosek ten składa się w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca wykonywania działalności. Oprócz danych identyfikujących przedsiębiorcę w treści muszą znaleźć się m.in. okoliczności uzasadniające złożenie wniosku wraz z uprawdopodobnieniem.

Następnie wniosek jest rozpatrywany przez sąd, a w zależności od wielkości firmy, jej dokładnej sytuacji finansowej i innych czynników, postępowanie może trwać przez długi czas. Przy ustalaniu niewypłacalności brane pod uwagę będą jedynie zobowiązania wymagalne, a jeśli opóźnienie w ich spłacie nie wynosi trzech miesięcy, a suma kwot nie przekracza 10% wartości bilansowanej przedsiębiorstwa, wniosek może zostać przez sąd oddalony. Upadłość zostanie jednak ogłoszona zawsze wtedy, kiedy oddalenie wniosku spowodowałoby pokrzywdzenie wierzycieli.

Skutki ogłoszenia upadłości

Celem ogłoszenia upadłości jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli. Całość majątku dłużnika, także ten nabyty w trakcie trwania postępowania, staje się masą upadłościową, z której wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń. Przedsiębiorca traci prawo rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłościowej. Upadłość likwidacyjna kończy też definitywnie działalność przedsiębiorcy, powinny również zakończyć się stosunki pracy osób u niego zatrudnionych.

Przedsiębiorca wciąż jednak musi dopełnić formalności związanych ze zwolnieniem pracowników. W innym wypadku umowy o pracę nadal obowiązują, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. Złożenie wniosku o upadłość z pewnością nie jest łatwą decyzją dla żadnego przedsiębiorcy. Czasami jednak to najlepsze wyjście, chroniące firmę, wierzycieli oraz pracowników przed skutkami niewypłacalności.

Olga

fot. Joenomias / Pixabay